VZGOJNI UKREPI ŠOLE

• opomin učitelja posameznega predmeta.
• opomin ravnatelja.
• izključitev iz šole, ki jo izreče učiteljski zbor.
• za neizpolnjevanje dolžnosti se učencem izreče opomin učitelja posameznega predmeta.
• za ponavljajoče lažje kršitve se izreka opomin ravnatelja.
• za težje kršitve in za ponavljajoče težje kršitve se učenec izključi iz šole;

lažje kršitve so:
• večkratno zamujanje pouka,
• neupravičena odsotnost od organiziranih oblik izobraževalnega dela, motenje pouka in drugih oblik izobraževalnega dela,
• neprimeren odnos do sošolcev,
• neprimeren odnos do delavcev šole,
• neprimerno vedenje v šoli,
• malomaren odnos do šolskega premoženja,
• kršitve hišnega reda;

težje kršitve so:

• ponavljajoče lažje kršitve ali njihovo stopnjevanje,
• tatvine,
• prihod v šolo pod vplivom alkohola ali drog,
• posedovanje oziroma uživanje alkohola ali drog.
• namerno poškodovanje šolskega premoženja in premoženja sošolcev ali delavcev šole,
• ponarejanje opravičil ali podpisov staršev,
• prinašanje predmetov ali sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženje šole;

najtežje kršitve so:

• ponavljajoče težje kršitve in njihovo stopnjevanje,
• psihično, fizično ali spolno nasilje,
• nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi,
• neopravičeno izostajanje od pouka več kot 15 ur v posameznem šolskem letu,
• prodajanje drog ali napeljevanje k uživanju drog, zlasti kadar je zaradi teh kršitev ogroženo življenje ljudi,
• ponarejanje in uničevanje šolskih evidenc, javnih listin ali drugih uradnih dokumentov,
• grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja,
• večje tatvine ali vlomi,
• učenci so lahko izključeni iz šole tudi, če starši ne plačujejo prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole (v tem primeru o izključitvi iz šole odloča ravnatelj),
• starši morajo ob vpisu učenca v šolo podpisati izjavo, v kateri s podpisom potrdijo, da so seznanjeni z obveznostjo plačevanja prispevkov in možnimi posledicami neplačevanja.

Accessibility