PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV

Šola zagotavlja učencem:
• obiskovanje pouka in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela,
• razvijanje učenčevih sposobnosti,
• pridobivanje kakovostnega znanja,
• upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,
• prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oziroma mednarodno tekmovanje,
• dodatni pouk za zelo nadarjene učence,
• spoštovanje osebnosti,
• varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
• izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ,
• pravico do zdravega, varnega in spodbudnega delovnega okolja,
• pomoč, kadar jo potrebujejo,
• varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

DOLŽNOSTI UČENCEV:

• redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
• nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in z drugimi predpisi,
• vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih izven šolskih nastopih in pridobitev soglasja šole,
• spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
• prispevanje k ugledu šole,
• varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole,
• upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda,
• če učenci ne morejo priti k pouku v prvih dneh po začetku šolskega leta, morajo sporočiti zadržanost,
• starši morajo šoli najkasneje v treh dneh po učenčevem izostanku sporočiti vzrok izostanka.

Accessibility