CILJI IN NALOGE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti;
• doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v ljubiteljske ansamble, orkestre in pevske zbore;
• pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja;
• omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
• vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanja z drugimi;
• skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti ter vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

Accessibility